Tyddynnod Greenham Reach

Ym mis Ebrill 2013, rhoddwyd caniatâd i’r ELC ddatblygu tri thyddyn fforddiadwy a phreswyl i newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth ecolegol.

Ers hynny, mae tri theulu  wedi symud ymlaen ac wedi bod yn datblygu eu bywoliaeth.

Ym mis Ebrill 2018, gwnaeth yr ELC gais am ganiatâd parhaol ar gyfer y tri thyddyn hyn – Gallwch ddarllen y ceisiadau yma.

 

Mae prosiect cyntaf ELC yn glwstwr o dri thyddyn fforddiadwy i newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth ecolegol. Mae ym mhlwyf Holcombe Rogus, Canol Dyfnaint.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio  o 5 mlynedd ar gyfer y prosiect ar 18 Ebrill 2013, sy’n caniatáu i ddatblygu  tair annedd  ar wahân i weithwyr amaethyddol preswyl, pob un wedi’u clymu â deiliadaeth amaethyddol sydd rhwng 5.5 ac 8.5 erw. Galluogodd y caniatâd a roddwyd i ni ddefnyddio’n safle maes glas 22 erw ar gyfer 3 busnes fferm sy’n cynnwys adeiladu ysgubor, trac a 3 annedd dros dro i weithwyr amaethyddol - un annedd i bob tyddyn.

Cynigiodd yr ELC y tyddynnod ar ddeiliadaeth tymor hir i dri chynhyrchwr bwyd a pherlysiau ecolegol, sy’n destun cydymffurfiaeth â Chynllun Rheoli safle trwyadl. Er bod pob tyddyn yn gweithredu fel busnes ar wahân, mae gan yr ELC gyfrifoldeb cyffredinol i gydymffurfio â thelerau’r Cynllun Rheoli a’r caniatâd cynllunio (h.y. yr amodau cynllunio) ac rydym yn gweithio gyda thyddynwyr i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni.

Ers rhoi caniatâd, mae’r ELC wedi: recriwtio tyddynwyr ar gyfer y tri phlot; wedi adeiladu’r cyfleusterau ar y cyd gan gynnwys ysgubor ffrâm bren, creu trydan solar oddi ar y grid, system cynaeafu dŵr glaw a thrac mynediad a rennir; wedi monitro’r safle dros y 5 mlynedd; ac wedi gweithio gyda’r awdurdod cynllunio i gyflawni’r amodau cynllunio. Mae’r tyddynwyr wedi lleoli eu llety dros dro (carafannau) ac wedi sefydlu eu busnesau fferm.

Rydym wrth ein boddau â chynnydd y prosiect hyd yma; mae Greenham Reach yn esiampl o ddefnydd tir graddfa fach, effaith isel yn y DU, ac edrychwn ymlaen at rannu cynnydd pellach gyda’r gymuned ehangach dros amser.

 

Monitro yn ein Tyddynnod
Bob blwyddyn, mae angen i’r ELC adrodd i’r awdurdod cynllunio lleol (Cyngor Ardal Canol Dyfnaint) ar gynnydd y safle.

Mae ein pedwerydd adroddiad monitro blynyddol bellach ar gael i’w lawrlwytho. Gallwch hefyd lawrlwytho ein hadroddiad monitro blynyddol cyntaf, a’n hail a’n trydydd adroddiad.