Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/ecolog14/public_html/includes/menu.inc).

Y Tîm

Sonia Sinanan – Rheolwr Gweithrediadau 
Mae gan Sonia dros 35 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector dielw, ac mae wedi gweithio ar lefel rheoli uwch dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae ei meysydd arbenigedd yn cynnwys gweithrediadau, gweinyddu, ariannol a rheoli prosiectau, sefydliadau a datblygu cymunedol, cyfranogiad, a’r defnydd o TGCh. Mae Sonia wedi gweithio ar draws y sector gwirfoddol mewn sefydliadau digartrefedd, camddefnyddio cyffuriau a datblygiad rhyngwladol. Roedd hi’n aelod sylfaenydd yr elusen Computer Aid International lle’r oedd hi’n Gyfarwyddwr Gweithrediadau am 10 mlynedd, ac yn aelod o’r bwrdd am 6 blynedd. Mae hi hefyd wedi gweithio fel Swyddog Grantiau’r DU yn Comic Relief, yn Ddirprwy Prif Swyddog Gweithredol yn yr Association of Charitable Foundations, yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yn yr elusen meithrin heddwch, Conciliation Resources ac yn gyd-sylfaenydd Web Gathering Ltd. Mae Sonia’n ymddiriedolwraig i’r elusen datblygiad rhyngwladol, Coda International. Mae Sonia’n cydlynu gwaith yr Ecological Land Cooperative ac yn darparu cefnogaeth i’r tîm o staff a’r bwrdd Cyfarwyddwyr.
E-bost: sonia@ecologicalland.coop

 

Oli Rodker - Cyfarwyddwr Gweithredol 
Yn ogystal â gweithio fel Datblygwr Safle i’n cydweithfa, eistedd Oli ar fwrdd y cyfarwyddwyr hefyd. Mae Oli’n rhan hefyd o grŵp craidd y Landworkers Alliance. Yn ogystal, dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae Oli wedi gweithio ar – ac mae’n parhau i weithio ar – amrywiaeth o brosiectau ac ymgyrchoedd amgylcheddol. Yn y gorffennol, cydsefydlodd Oli’r Equinox Housing Co-op ym Manceinion a Landmatters Co-op, sef cymuned paramaethu 42 erw yn Nyfnaint. Fe yw cyfarwyddwr Knott Wood Coppicers, sef cydweithfa o weithwyr sy’n arbenigo mewn rheoli coetiroedd a phlannu coed.
E-bost: oli@ecologicalland.coop

 

Oliver Bettany - Rheolwr Aelodaeth ac Ymgysylltu
Daw Oliver ag 20 mlynedd o brofiad proffesiynol fel datblygwr gwe ac ymgynghorydd digidol yn y sector corfforaethol a dielw i’r ELC, ar ôl gweithio gyda sefydliadau fel y BBC, McGraw-Hill, LloydsTSB, WaterAid a Chyfeillion y Ddaear. Mae wedi cymryd rhan weithgar mewn amgylcheddaeth ac amaethyddiaeth er 2011. Cyn ymuno â ni yn yr ELC, bwriodd ei brentisiaeth fel rheolwr prosiect yn y sector amaethyddiaeth oleuedig trwy ei waith yn Sacred Earth, sef prosiect tir, addysg a chymunedol biodeinamig yn Sussex, lle rheolodd y prosiect o drosglwyddo’r sefydliad i berchnogaeth gymunedol yn 2016. Mae Oliver yn gynghorydd dyneiddiol, yn ecotherapydd ac yn weithiwr grŵp hefyd sydd ag angerdd ynghylch datblygu diwylliant y sefydliad er mwyn cael y mwyaf allan o dimau bach.

Yn ogystal â threfnu digwyddiadau i aelodau fel ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac ein cynrychioli mewn digwyddiadau ar draws y DU i hyrwyddo’n gwaith ac annog pobl i ymuno â ni, ei waith ef yw cyfathrebu gyda’n haelodau presennol a’u cefnogi. Rydym wedi dynodi hyn fel rôl bwysig wrth i’r sefydliad dyfu a datblygu, er mwyn cynnal cysylltiadau cryf gyda thrwch ein haelodaeth.
E-bost: members@ecologicalland.coop

 

Mary Hogan - Codi arian
Cyn symud i’r DU, addysgodd Mary Saesneg a Cherddoriaeth ysgol uwchradd yn Iwerddon am 10 mlynedd. Ers iddi symud i’r DU, mae Mary wedi gweithio gyda’r sector elusennau/mentrau cymdeithasol, gan eu helpu gan mwyaf i godi arian o ymddiriedolaethau a sefydliadau. Mae hi wedi gweithio gyda WaterAid, y Crynwyr, Cyngor Ar Bopeth a’r elusen llythrennedd Beanstalk, ac wedi mwynhau gyda phob un ohonynt, ond ‘canfu ei llwyth’ pan ddechreuodd  gymryd swyddi gyda sefydliadau amgylcheddol: 10:10 Climate Action, y Conservation Volunteers a Sutton Community Farm. Mae Mary’n dotio ar bob agwedd ar natur ac yn caru tyfu bwyd yn wythnosol mewn gardd gymunedol a chanu’r piano (nid ar yr un pryd). Gweithia Mary ar godi arian i ddatblygu’r cwmni cydweithredol.
E-bost: mary@ecologicalland.coop

 

Lauren Simpson & Phil Moore - Tîm Cyfathrebu
Mae cefndir Lauren mewn cynhyrchu ffilmiau dogfen ar ôl cynhyrchu’r rhaglen ddogfen sinematig annibynnol clodwiw Just Do It – stori am herwyr modern a ryddhawyd yn 2011. Tan 2017, gweithiodd fel y Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer The Bureau of Investigative Journalism ac fel Rheolwr Cynhyrchu yn Dartmouth Films yn Llundain.

Mae Phil yn wneuthurwr ffilmiau ac yn awdur llawrydd ar ôl gweithio i nifer o sefydliadau gan gynnwys The Real Farming Trust, Agroforestry Research Trust, ActionAid, The Environmental Law Foundation, Ecologist Magazine, Permaculture Magazine, Permaculture Association Britain, The Environmental Justice Foundation, Global Action Plan a The Sheffield Documentary Film Festival.

Gyda’i gilydd, mae Phil a Lauren wedi cynhyrchu cyfres o naw ffilm fer o’r enw Living wih the Land ac wedi lansio’u busnes fferm eu hunain, sef Parc y Dderwen gan iddynt sefydlu tyddyn cymysg yng Ngorllewin Cymru. 
E-bost: communications@ecologicalland.coop

Haskel Adamson - Rheolwr Safle, Arlington. 
Bydd Haskel yn gweithio ar wella’r tir ar safle Arlington ac yn ei baratoi i bobl allu symud yno pan fydd caniatâd cynllunio wedi’i roi. Ei dasgau ar hyn o bryd yw cael statws organig i’r safle, gwella’r borfa a ffiniau’r perthi, a threfnu penwythnos plannu coed ar gyfer mis Chwefror 2018. Carai glywed gan drigolion lleol Arlington am eu safbwyntiau nhw ar y prosiect, boed hynny’n gadarnhaol neu o ran eu pryderon am y prosiect. Gwaith arall Haskel yw meddyg llysiau sy’n gweithio o’i fferyllfa yn Lewes, wedi iddo weithio mewn garddwriaeth ers ei arddegau.
E-bost: arlington@ecologicalland.coop

 

Brett Spiller - Asiant Cynllunio, Safle Arlington.
Mae Brett yn Gynllunydd Tref Siartredig, yn aelod bwrdd hirsefydlog o RTPI SW ac yn sylfaenydd Chapman Lily Planning Limited. Mae’n gallu tynnu oddi ar ei ddealltwriaeth o broses paratoi Cynllun Lleol, pwysigrwydd y sail dystiolaeth sydd wrth wraidd a dimensiwn gwleidyddol cyson bresennol cynllunio, er mwyn hyrwyddo tir ar gyfer datblygiadau newydd. Mae ganddo gariad at ffurfiau datblygu arloesol sy’n herio’r status quo traddodiadol ac yn ymgorffori tair haen cynaliadwyedd i gyflwyno buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i gymunedau lleol. Yn hynny o beth, teimlai fraint o gynnig cyngor proffesiynol i’r ELC yn ystod camau ffurfiannol apêl Greenham Reach. Afraid dweud, roedd wrth ei fodd â’r canlyniad. Mae Brett wedi gweithio mewn ymgynghoriaeth, awdurdodau unedol ac ardal leol, ac yn fwy diweddar i gwmni gwastraff ac ynni adnewyddadwy cenedlaethol. Mae ei arbenigedd yn cynnwys gwerthusiadau cynllunio, ceisiadau ac apeliadau cynllunio, Rheoliadau EIA a HRA. Mae’n arbenigo mewn prosiectau preswyl, masnachol, defnydd cymysg ac isadeiledd.

 

Dr Simon Ruston - Asiant Cynllunio, Safle Greenham.
Mae Simon yn gynllunydd tref siartredig gyda’i bractis ei hun, sy’n arbenigo mewn Datblygiad Effaith Isel, yn ogystal â materion cynllunio Sipsiwn a Theithwyr. Mae gan Simon ddoethuriaeth mewn cyfraith cynllunio o Brifysgol Gorllewin Lloegr ac mae wedi gweithio ac wedi ymchwilio yn ei feysydd arbenigol ers y naw blynedd diwethaf. Mae wedi siarad, cyhoeddi a chyflwyno hyfforddiant ar ran RTPI, Planning Aid Scotland, cynhadledd NAPE (Network for Planning Enforcement), South West Councils, Legal Action Magazine, a Phrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

 

Zoe WanglerCeisiadau Cynllunio
Zoe oedd Rheolwr Gyfarwyddwr y Gydweithfa o 2009-2015, gan symud i fod yn Gadeirydd Gweithredol ym mis Awst 2015. Cyn gweithio yn y Gydweithfa, roedd Zoe’n gweithio fel ymchwilydd amgylcheddol llawrydd. Ymhlith ei chleientiaid roedd yr International Institute of Environment and Development, Cyfeillion y Ddaear a’r Food Commission. Yn ogystal, rheolodd brosiectau a rhedodd ymgyngoriadau rhanddeiliaid, gweithdai lefel uchel a gwerthusiadau prosiect ar gyfer cleientiaid gan gynnwys y Cyngor Defnyddwyr Cenedlaethol a’r Green Globe Network. Bu Zoe’n rhan o dîm rheoli yn y Tenderloin Neighbourhood Development Corporation am 3 blynedd, sef cwmni datblygu a rheoli eiddo dielw sy’n gwasanaethu’r gymuned Tenderloin incwm isel yn San Francisco. Bwrodd Zoe ei phrentisiaeth yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen a bu’n byw yn Centre for Living John Seymour.

 

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr

 

Dave Darby - Cadeirydd
Dave yw cyfarwyddwr Lowimpact.org a Noncorporate.org, sef cydweithfa chwaer sefydliadau i helpu pobl i fyw yn fwy cynaliadwy ac i newid o’r sector corfforaethol i’r ‘Solidarity Economy’ ar gyfer hanfodion bywyd. Mae ynghlwm hefyd â ffurfio cydweithfa tai gyda 3 chwpl arall.

 

Holger Westphely - Trysorydd
Holger yw un o gyd-sylfaenwyr Eastside Consulting ac mae’n eistedd ar Fwrdd Eastside Primetimers fel Cyfarwyddwr anweithredol. Cynghorodd gannoedd o sefydliadau cymdeithasol dros y 10 mlynedd diwethaf ar gyllid, strategaeth a chynllunio busnes. Yn ogystal, chwaraeodd amrywiaeth o rolau ar gontractau cymorth a ariennir gan y llywodraeth gyda’r nod o helpu sefydliadau bach i godi buddsoddiadau, gan amrywio o reoli prosiectau ac ymgynghoriaeth i sicrhau ansawdd. Yn ddiweddarach, mae Holger wedi canolbwyntio ar fuddsoddiad cymdeithasol a mesur effaith, gan helpu cleientiaid i ddiffinio a monitro eu metrigau cymdeithasol gyda’r bwriad o ddangos eu heffaith i fuddsoddwyr a chomisiynwyr.

 

Alex Lawrie
Mae Alex yn weithiwr datblygu cydweithredol i Somerset Co-operative Services CIC. Cyn ymuno â SCS, cydsefydlodd y cydweithfaoedd Stepping Stones a Cornerstone Housing, y Footprint Workers’ Co-op a’r Somerset Co-op CLT. Fe yw awdur 'Empowering the Earth' a 'Simply Finance’ ac yn ddiweddar, cafodd radd meistr mewn Strategaeth, Newid ac Arweinyddiaeth o Brifysgol Bryste.

 

Chris Smaje
Mae Chris yn cydredeg ac yn berchen ar fferm fach ger Frome yng Ngwlad yr Haf, sy’n cynnwys gardd farchnad, coetir, gwersyll a gweithrediad da byw bach. Cyn hynny, gweithiodd yn y byd academaidd a’r sector cyhoeddus fel gwyddonydd cymdeithasol. Ar ôl helpu llywio ei brosiect o dir amaethyddol moel i fferm weithredol gydag annedd barhaol i weithiwr gwledig, mae’n gwerthfawrogi’r anawsterau sy’n wynebu newydd-ddyfodiaid sy’n ceisio sefydlu eu hunain mewn ffermio ac mae’n ymroi i’r ELC fel esiampl i symleiddio’r broses ac ehangu mynediad i ffermio. Mae Chris wedi ysgrifennu am faterion amaethyddol ac amgylcheddol ar gyfer amryw gyhoeddiadau gan gynnwys y Journal of Agroecology and Sustainable Food SystemsThe Land Magazine Significance – mae’n blogio yn smallfarmfuture.org.uk.

 

Mae’r Gydweithfa Ecolegol hefyd yn ffodus i elwa ar gefnogaeth nifer fawr o ymgynghorwyr a gwirfoddolwyr pro bono:

  • Cyngor cyfreithiol (cynllunio), y cyfreithiwr Lucy Thomas, Ashurst LLP;
  • Cyngor cyfreithiol (eiddo tiriog) a throsglwyddo, y cyfreithiwr Louisa Bradley, Ashurst LLP;
  • Cynrychiolaeth gyfreithiol (cynllunio), y bargyfreithiwr Phil McLeish, Garden Court North Chambers;
  • Cyngor cynllunio, Cynllunydd Siartredig, Daniel Scharf MRTPI PfT Planning, Blake Morgan;
  • Cymorth wrth gydlynu ymweliadau gan ysgol a’r diwrnod gwaith, aelod Teresa Perrella