Ymuno â’r ELC fel aelod fuddsoddwr

Lawrlwythwch ffurflen gais

Argraffwch, llenwch, arwyddwch a dyddiwch eich ffurflen gais a’i dychwelyd i ni yn...

Ecological Land Coop, Unit 204, Brighton Eco-centre, 39-41 Surrey St, Brighton, BN1 3PB

Lawrlwythwch nawr »

Ers i’n cynnig cyfrannau yn 2017 gau, mae sawl cefnogwr wedi gofyn i ni pryd bydd cyfle arall i fuddsoddi yn yr ELC. Oherwydd y brwdfrydedd, rydym wedi penderfynu bod yr amser yn iawn i redeg cynnig cyfrannau agored. Nawr, gallwch ymuno â’r ELC fel aelod fuddsoddwr a dod yn rhan fwy gweithgar o’n cymuned sy’n tyfu, cael llog blynyddol o hyd at 3% ar eich buddsoddiad a phleidleisio ar gwestiynau allweddol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Ein haelod fuddsoddwyr yw asgwrn cefn ein cyllid ac mae ganddynt sgiliau a gwybodaeth y manteisiwn arno’n aml iawn. Gall unrhyw un dros 18 oed fod yn aelod fuddsoddwr o’r ELC.

Felly, rydym wrth ein boddau o’ch gwahodd i brynu cyfrannau yn Ecological Land Limited, gan fasnachu fel yr Ecological Land Cooperative (ELC), Cymdeithas a gofrestrwyd yn Lloegr gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (rhif 30770 R) dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014

Cynllun busnes a rheolau cydweithredol

Darllenwch ein cynllun busnes a’n rheolau cydweithredol i’ch helpu chi i wneud eich penderfyniad ynghylch p’un ai i fuddsoddi.

Darllenwch yr amodau a thelerau (isod) yn llawn cyn ymgeisio.

Pwrpas y cynnig agored hwn yw galluogi’r rhai sydd eisoes wedi buddsoddi arian gyda ni i godi eu cyfalaf cyfrannau os dymunant, ac adeiladu cronfeydd cyn ein cylch mawr nesaf o fuddsoddiadau cymunedol.

Gallwch hefyd ddangos diddordeb nawr mewn cynigion cyfrannau i’r dyfodol
Wedyn, byddwn ond yn cysylltu â chi pan fyddwn yn lansio cynnig cyfrannau rhwym gan amser wedi’i gefnogi gan gynllun busnes llawn. Anfonwch e-bost at members@ecologicalland.coop i ddangos eich diddordeb.

Wrth fuddsoddi, fe ddewch chi’n aelod o’r Gydweithfa. Mae gan bob aelod un bleidlais ni waeth beth yw nifer y cyfrannau a ddelir ganddynt. Gellir prynu cyfrannau ar y cyd, ond un bleidlais fydd gan ddeiliadaethau cyfrannau a ddelir ar y cyd.

Gall unrhyw un (dros 18 oed) fuddsoddi, gydag isafswm buddsoddiad o £150 ac uchafswm o £1,000. Yr isafswm buddsoddiad i’r rhai sy’n byw yn lleol i un o’n safleoedd yw £50. Pris y cyfrannau yw £1 yr un. Anfonwch e-bost at members@ecologicalland.coop i gael gwybod ydych chi’n cymhwyso am aelodaeth buddsoddwyr lleol.

Paratowyd y Cynnig hwn gan dîm o staff yr Ecological Land Cooperative gyda chefnogaeth cyngor proffesiynol, ac mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnwys. Cymerwyd gofal dyledus i sicrhau bod yr holl wybodaeth a’r barnau ynddo’n deg ac yn gywir adeg cyhoeddi’r Cynnig Cyfrannau.

Mae’r Cynnig Cyfrannau hwn yn esempt o Ddeddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd 2000, neu’r rheoliadau atodol. Golyga hyn nad oes gennych hawl i gwyno i ombwdsmon. Mae’r Gydweithfa wedi cofrestru gyda, ond heb gael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac, felly, ni chaiff yr arian a dalwch am eich cyfrannau ei ddiogelu gan unrhyw gynllun gwarchod adneuydd neu gynllun datrys anghydfod.

Caiff y llog i’w dalu ar gyfrannau ei bleidleisio yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol, yn dilyn argymhelliad Bwrdd y Cyfarwyddwyr. Telir y llog yn gros ac mae’n drethadwy. Eich cyfrifoldeb chi yw datgan yr enillion hyn i Gyllid a Thollau EM. Os dymunant, gall Aelod Fuddsoddwyr ddewis ildio’u henillion llog er mwyn cefnogi gwaith y Gydweithfa ymhellach.

Mae’r Gydweithfa’n rhagweld talu 3% o log ar gyfrannau (neu gyfradd is a ddewiswyd gan y Buddsoddwr, pan dderbynnir eich buddsoddiad); fodd bynnag, ni sicrheir enillion ar eich buddsoddiad a dylid ystyried hyn yn bennaf fel buddsoddiad cymdeithasol, yn hytrach na buddsoddiad ariannol.

Gellir codi cyfrannau o wneud cais i’r Bwrdd. Nid oes modd eu trosglwyddo (ac eithrio adeg marwolaeth neu fethdaliad), felly nid yw gwerth y cyfrannau’n destun masnachu ac mae’r cyfrannau’n aros yn y gwerth taledig (h.y. £1 yr un, sef y pris prynu). Mae gan y Bwrdd Cyfarwyddwyr yr awdurdod i ysgrifennu gwerth y cyfrannau i lawr dan amgylchiadau eithriadol, er mwyn diogelu sefydlogrwydd ariannol y Gydweithfa.

Anogwn y buddsoddwyr i ystyried y cyfrannau a brynwyd fel buddsoddiad tymor hir o dair blynedd neu’n fwy. Bydd y Bwrdd yn cyfyngu cyfanswm y codiadau mewn unrhyw flwyddyn unigol i uchafswm o 10% o gyfansawm y cyfalaf cyfrannau a ddelir gan y Gydweithfa. Cysylltir â’r Gydweithfa’n gyson gan bobl sy’n dymuno buddsoddi gyda ni. Yn dilyn cau’r Cynnig Cyfrannau hwn, byddwn yn cadarnhau rhestr aros o ddarpar fuddsoddwyr; wrth i aelodau newydd ymuno a buddsoddi, bydd eu buddsoddiad yn galluogi buddsoddwyr blaenorol i dynnu’n ôl.

Byddwn yn ceisio hwyluso codiadau’ch buddsoddiad ar y cyfle cynharaf posibl bob amser, ond sylwch, gwneir pob codiad yn ôl disgresiwn y Bwrdd a gall y Bwrdd ohirio unrhyw hawl i godi’r buddsoddiad unrhyw bryd.

Ni allwch werthu’ch cyfrannau, ac eithrio’n ôl i’r Gydweithfa ei hun, sy’n gofyn am roi tri mis o rybudd o’ch dymuniad i godi’ch buddsoddiad i’r Bwrdd. Bydd codi’r buddsoddiad yn destun yr amodau a amlinellwyd uchod.

Nid yw’r Cynnig yn gymwys am ostyngiad yn y dreth o dan y Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau neu’r Gostyngiad Treth Buddsoddiad Cymdeithasol, ond rydym yn ymchwilio i’r posibilrwydd y gallai cynigion i’r dyfodol gan y Gydweithfa ddenu’r Gostyngiad Treth Buddsoddiad Cymdeithasol os newidir ein strwythur cyfreithiol o gydweithfa bona fide i gymdeithas budd cymunedol.

Bydd cyfrannau’n cael eu clustnodi ar sail y cyntaf i’r felin. Mae’r Gydweithfa’n cadw’r hawl i ohirio’r cynnig unrhyw bryd.

Gallwch brynu cyfrannau ar y cyd gyda rhywun arall a gallwch hefyd ddewis dal cyfrannau ar ran plant; gallech hefyd enwebu rhywun y dymunwch drosglwyddo’r cyfrannau iddynt pan fyddwch yn marw.

Dim ond un cais fesul unigolyn neu gorff fydd yn cael ei dderbyn a rhaid rhoi siec neu hysbysiad o drosglwyddiad banc am y swm priodol gyda’r cais.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael derbynneb ar e-bost yn rhoi manylion y dyddiad y daeth eu cais i law. Mae aelod fuddsoddwyr yn cael datganiadau blynyddol yn rhoi manylion y cyfrannau a ddelir ganddynt ar hyn o bryd ag unrhyw log a dderbyniwyd. Bydd tystysgrifau o gyfrannau’n cael eu hanfon at bob ymgeisydd llwyddiannus.

Carem i chi fuddsoddi gyda ni! Fodd bynnag, sylwch y derbynnir pob cais am gyfrannau yn ôl disgresiwn y Bwrdd Cyfarwyddwyr. Mae’r Bwrdd yn cadw’r hawl i beidio â chyhoeddi cyfrannau na chlustnodi llai o gyfrannau nag y gwnaed cais amdnaynt. Nid oes rhaid iddynt roi rheswm am y penderfyniad hwn. Bydd y Bwrdd yn dychwelyd eich arian i chi cyn pen 28 diwrnod o’u penderfyniad os penderfynant beidio â chyhoeddi cyfrannau i chi. Os penderfynant gyhoeddi llai o gyfrannau nag y gwnaethoch gais amdanynt, byddant yn dychwelyd y gweddill i chi cyn pen 28 diwrnod o’r penderfyniad hwnnw.

Mae risg i fuddsoddiad o’r math hwn a gallech golli gwerth eich buddsoddiad. Hwyrach yr hoffech ofyn am gyngor annibynnol cyn penderfynu buddsoddi.

Ecological Land Cooperative yw enw masnachu Ecological Land Limited, sydd wedi cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, Rhif Cofrestru 30770 R.


Adnoddau cysylltiedig

PDF icon Darllenwch ein cynllun busnes llawn

PDF icon Edrychwch ar ein rheolau cydweithredol