Arlington

Mae’n bleser gennym gyhoeddi yn fis Awst 2018 y caffom ganiatâd dros dro gan gyngor Dosbarth Wealden i sefydlu tri thyddyn fforddiadwy ar gyfer rhai sy’n newydd newydd-ddyfodiaid i’r byd ffermio ar ein safle yn Nwyrain Sussex - Cae 7.5 hectar ym mhentre’ Arlington.

Darllenwch ein datganiad i’r wasg yn llawn yma.

Gwnewch gais am dyddyn yn Arlington

Mae’r proses er mwyn gwneud cais am dyddyn yn Arlington ar agor. Anfonwch e-bost i arlington@ecologicalland.coop i dderbyn ffurflen gais cynhwysfawr yn cynnwys cyngor, adnoddau a linc i’r ffurflen gais ar-lein.

Y dyddiad cau am geisiadau yw canol nos Mercher 7fed Tachwedd. Cynghorwn i chi ddechrau cyn gynted ag sy’n bosib, gan fod gymaint o waith i’w wneud. Pob lwc!

Mwy o wybodaeth »

Cyn y penderfyniad yma, roeddem yn paratoi ar gyfer apeliad ymchwiliad cyhoeddus, a drefnwyd yn Medi 2018, ond oherwydd digwyddiadau annisgwyl gofynnwyd i ni gyflwyno cais dyblyg a chafodd ei dderbyn fel penderfyniad dirprwyol gan y swyddog cynllunio.

Y broblem allweddol oedd gohiriad gan y cyngor ar unrhyw ddatblygiad newydd a gallai achosi cynnydd yn y nifer o gerbydau a byddai’n symud trwy goedwig Ashdown, cynefin pwysig o gadwraeth natur Ewropeaidd sy’n gartref i i nifer o rywogaethau gwarchodedig. Wnaeth Zoe Wrangler o’r ELC ymateb i’r pryder dilys a pwysig yma gydag ymchwil trwyadl yn dangos na fydda ein datblygiad yn cynyddu traffig yng nghoedwig Ashdown ac rydym yn aruthrol o falch bod y cyngor wedi derbyn hyn a bod ddim eisiau i ni ddilyn drwodd gyda’n hapeliad.

Os hoffech weld ein dogfennau ar gyfer y cais cynllunio, ynghyd a manylion yr holl broses, ewch yma.

Rwyf wedi gweithio gyda’r Ecological Land Cooperative am dros bum mlynedd, yn cefnogi eu prosiect cychwynnol a chydweithio gyda nhw ar amryw o grwpiau gwaith, cynlluniau a digwyddiadau er mwyn annog amaethyddiaeth ecolegol effaith isel, a chyfleoedd i newydd-ddyfodiaid i ffermio, mynediad i dir ffermio a phroblemau llety gwledig. Maent yn fudiad gwreiddiol a gweithgar, sydd yn paratoi ffordd ar gyfer delio gyda rhai o’r problemau mwyaf heriol yn wynebu’r datblygiad o fwyd a ffermio gwell yn y DU.

Rachel Harries, Soil Association