Gwnewch gais am dyddyn yn Arlington

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod y proses i wneud cais am dyddyn yn ein safle yn Arlington, bellach ar agor. Y dyddiad cau am geisiadau yw Mercher 7fed Tachwedd.

Diwrnod agored Arlington

Mae ein diwrnodau agored ar gyfer ymgeiswyr am dyddynnod yn ein safle yn Arlington yn nesáu, sef dydd Sadwrn y 13eg a Mercher 24ain Hydref. Mae’r diwrnodau agored yma yn gyfle i ymgeiswyr, cerdded ar y tir, archwilio’r pridd, cael syniad o gynllun y safle, cael teimlad am yr ardal leol, ac wrth gwrs, gofyn cwestiynau am unrhywbeth sydd heb gael ei sôn amdano yn y pecyn cais.

Mwy o wybodaeth »

Croesawn eich cais ac yr ydym yn edrych ymlaen at ddarllen eich syniadau busnes ac eich gweledigaeth am eich busnes amaethyddiaeth ecolegol. Cyn gwneud cais am dyddyn gan yr Ecological Land Cooperative, mae’n bwysig deall yn union beth rydym yn cynnig gan ei fod yn anarferol. Dylech ffeindio popeth sydd angen arnoch yn y pecyn cais, yn cynnwys enghraifft o’r brydles tir a’r cynllun rheolaeth rydym yn gofyn i’n tyddynwyr i lynu wrthi am gyfnod yr adlais. E-bostiwch arlington@ecologicalland.coop yn gofyn am becyn, a derbyniwch linc i lawr lwytho’r holl ddogfennau.

Mae’r proses ymgeisio am dyddynnod yn hirwyntog ac yn cynnwys nifer o gamau. Rydym yn edrych am dyddynwyr dichonadwy sy’n galli brofi y gallwn sefydlu a rheoli busnes amaethyddiaeth cynaliadwy sydd yn addas ar gyfer y safle, yr adnoddau naturiol a’r lleoliad. Ein gweledigaeth yw creu casgliad o dyddynnod sy’n prifio ac yn cyfannu i’r tir, y gymuned leol ac ein gilydd a byddwn yn asesu hyn trwy gydol y proses ymgeisio.

Byddwn yn edrych yn fanwl ar eich cynllun busnes i ddeall sut y bydd eich busnes yn ddichonol o ran cyllid. Byddwn yn edrych ar eich hyfforddiant a’ch profiad ynghylch amaethyddiaeth ecolegol a’ch ymrwymiad i fyw effaith isel. Yn ogystal byddwn yn chwilio am ymgeiswyr sydd yn rhannu cennad a gwerthoedd yr ELC, yn enwedig ein hymrwymiad i weithio’n gydweithredol.

Y pecyn ymgeisio

Mae’r pecyn ymgeisio yn cynnwys nifer o ddogfennau a fydd yn helpu ni penderfynu os bydd tyddyn o’r ELC yn addas ar eich cyfer:

  • Cefn gwlad byw a gweithredol-ein cennad, delfrydau a gweledigaeth
  • Crynodeb o beth sydd yn cael ei chynnig yn Arlington
  • Map lleoliad y safle a chynllun y safle
  • Enghraifft o brydles ELC a chynllun rheolaeth a pholisi prisiant
  • Cyngor i ymgeiswyr a chwestiynau nodweddiadol
  • Cynllun Busnes yr ELC a rheolau cydweithredol yr ELC
  • Ffurflen gais ar-lein
  • Gwybodaeth arall yn cynnwys asesiad ecolegol Doctor Colin Tingle, gwybodaeth ymchwilio'r ELC, ag enghraifft o’r cynlluniau busnes ffermio organig yn Arlington, wedi ysgrifennu gan Mark Measures ac Iain Tolhurst.

Bydd ein llyfryn gwybodaeth (isod), Cynllun Busnes a Rheolau’r Gydweithfa yn eich helpu i ddeall ein cyfangorff, ein fferm fodel a beth sydd yn cael ei chynnig yn ein safleoedd. Gofynnwn i ymgeiswyr ddarllen pob un o’r dogfennau yma cyn gwneud cais.

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn arddangos dealltwriaeth o’r heriau o greu busnes amaethyddiaeth ecolegol. Dyle hwn ddangos dichonoldeb y cyllid, angen a dull swyddogaethol i fyw ar y tyddyn, o fewn y pum mlynedd sydd wedi ei chaniatáu am gynllunio yn ein safle yn Arlington.

Oherwydd bod yn gymaint o ddarllen a chynllunio i’w wneud yn rhan gyntaf yr ymgais, cynghorwn i chi ddechrau ar eich cais cyn gynted â phosib. Unwaith eto, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais a darganfod mwy amdanoch a’ch syniadau busnes. Pob lwc!

Anfonwch e-bost i arlington@ecologicalland.coop i dderbyn linc i lawr lwytho’r pecyn cais.